Framtidig utvikling i Brevik

Kalkstein er hovedråvaren i sementproduksjon. Fabrikken i Brevik startet opp med uttak fra dagbrudd i Dalen. På 1950-tallet ble dagbruddet på Bjørntvet igangsatt, og i 1960 gikk driften i Dalen inn under bakken. De to kalksteinskildene har begrenset levetid, og Norcem har gjennom mange år jobbet med andre råvareforekomster. 

Begrensningen på ressurstilgangen i Dalen og Bjørntvet innebærer at større volumer med kalkstein nå vil bli levert med båt fra andre lokaliteter i Norge, som Verdal i Nord-Trøndelag. Mottaksanlegget ønskes derfor oppgradert for å håndtere og lagre større volumer innfraktet kalkstein samt større fartøyer. 

Reguleringsplan

Ved oppstart av reguleringsarbeidet inkluderte planene også bruk av gruvene til deponi for farlig avfall. Forslaget til reguleringsplan ble endret som følge av vedtak i Porsgrunn bystyre 5. mars 2015, hvor deponidelen ble tatt ut. Utredning av deponi gjøres nå av NOAH alene, Klima- og miljødepartementet er ansvarlig myndighet

Reguleringsplanen ble endelig vedtatt av bystyret 10. mars 2016.

Milepæler i reguleringsarbeidet
høst 2013Testprogram for lagring av avfallsgips i gruve
26. juni 2014

Varsel om oppstart med områdereguleringsplan og høring av forslag til planprogram
Alternativ 0+ (nedtrapping av gruvedrift og økt inntak av kalkstein over kai) og
Alternativ 1 (som 0+, samt ny virksomhet med mottak, behandling og sluttdeponering av uorganisk farlig avfall i Dalen gruve)

medio oktober 2014Avsluttet høringsperiode
5. mars 2015Vedtak i Porsgrunn bystyre. Alternativ 1 utgår, mens Norcem kan fortsette arbeidet med 0+
24. september 2015Varsel om endret planavgrensing for Dalen næringsområde. Offentlig høring fram til 21. oktober 2015.
17. november 2015Forslag til reguleringsplan og konsekvensanalyse. Dokumenter oversendt kommunen.
10. mars 2016Porsgrunn bystyre godkjenner Norcems forslag til områderegulering.

Jorunn Gundersen

KHMS-sjef
Tlf: 
35 57 22 05
Norcem AS
Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge