Dokumentasjon vedrørende testdeponeringen

Norcem og NOAH søkte Klima- og forurensingsdirektoratet om tillatelse til gjennomføring av forsøk med avfallsgips. Dette ble godkjent 27.6.2013.
 Andre dokumenter