Vår Nullvisjon & CCS

Er det mulig å redusere karbonutslippet for betongprodukter til null? Vi tror det. Vår visjon er null CO2-utslipp i løpet av våre produkters levetid innen 2030.

Visjonen baserer seg på fem komponenter:

  • energieffektivitet
  • bruk av alternative energikilder
  • nye sementtyper
  • karbonatisering
  • karbonfangst

Selv om det meste av karbonutslippet i et betongprodukt stammer fra produksjonen av sement, ser vi på det samlede utslippet i et betongprodukt i løpet av hele produktets livssyklus. Betong opptar CO2 i hele sin levetid, gjennom en kjemisk prosess som kalles for karbonatisering. Effekten av karbonatisering er beregnet til å være 400 000 tonn med CO2 per år i Sverige og Norge til sammen. 

CO2-utslippet fra sementproduksjonen har to hovedkilder: kalsinering, som er den nødvendige kjemiske prosessen som endrer råmaterialet til sementklinker og som krever meget energi, og bruken av brensel i sementovnene. Vår tilnærming til kildene er todelt: Vi reduserer bruken av klinker i sement, ved å bruke alternative materialer, som flyveaske, og vi bruker avfallsbasert brensel (RDF) som erstatning for kull.Det kanskje mest avgjørende for å oppnå vår nullvisjon er karbonfangst. Vi har derfor startet et karbonfangstprosjekt ved vår fabrikk i Brevik. Det er unikt i verdenssammenheng, og prosjektet skal teste ut fire ulike teknologier slik at vi får mer kunnskap om hvordan vi best kan fange CO2fra våre sementfabrikker. 

Se filmen om vår nullvisjon.