12. januar 2015

Framtidsrettet håndtering av farlig avfall

Planene til Norcem og NOAH om å bruke gruvene i Brevik som deponi for farlig avfall har skapt debatt, engasjement og engstelse i Grenlandsområdet. En slik situasjon var vi forberedt på. Som tiltakshavere ser vi fram til å starte arbeidet med selve konsekvensutredningen, slik at vi kan presentere faktabasert kunnskap om hva planene innebærer for nærområdet i Brevik og regionen for øvrig.

Vi skal ikke mange år tilbake før det meste av avfallet fra samfunnet enten ble dumpet på fyllinga, eller sluppet urenset ut i vann og luft. På en generasjon har det skjedd en voldsom forandring. Hver eneste av oss bidrar hver dag med å sortere eget avfall, og vi forventer at dette har en positiv effekt. Og det har det. Næringslivet generelt og industri spesielt har gjennomgått tilsvarende endring hva gjelder håndtering av avfall. Det har vært en nødvendig og viktig samfunnsutvikling som har gitt oss alle et bedre miljø.

Etter at avfallet er sortert, må det avfallet som ikke kan gjenvinnes eller som inneholder miljøfarlige stoffer håndteres på en miljømessig god måte. Det er enighet om at miljøfarlige stoffer skal tas ut fra naturens kretsløp. Norcem, datterselskapet Renor og NOAH spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Norcem bruker innsamlet og bearbeidet avfall som brensel i sine sementovner, og også som råvare i sementproduksjonen. Renor mottar innsamlet farlig organisk avfall og produserer brensel av dette til sementfabrikken. NOAH på sin side bearbeider uorganiske avfallstyper til et stabilt og lagringsvennlig materiale, som deponeres på Langøya utenfor Holmestrand. Disse prosessene bygger på høy kompetanse og representerer gode miljøløsninger. Det er bred faglig oppslutning i Norge om at slike anlegg som NOAH og Norcem driver er nødvendige.

NOAHs deponi på Langøya vil om noen år være fullt. NOAH og Norcem anser gruvene i Brevik som et egnet sted for å videreføre virksomheten på Langøya. Bergarten (kalkstein) er den samme som på Langøya, gruvene ligger dypt under fjorden og tilgang til havn er avgjørende for logistikken.

Er så deponiplanene i tråd med den norske avfallsstrategien? Ja. Både NOAHs, Norcems og Renors aktiviteter er nettopp hva myndighetene har lagt opp til. Naturlig nok, siden både anlegget på Langøya og Renors virksomhet i Brevik opprinnelig ble igangsatt av Staten og senere overtatt av private aktører. Planene om et nytt anlegg i Brevik er godt kjent av nasjonale miljømyndigheter. Den nasjonale avfallsstrategien legger opp til at industrien skal utvikle fremtidige behandlingsløsninger og sikre behandlingskapasitet, og den er i tråd med EU’s direktiv.

Staten og myndighetene fastsetter rammevilkårene vi som bedrifter skal følge. De kontrollerer oss og følger opp virksomhetene regelmessig. Dette er god forvaltning, og gjør også at man har levedyktige virksomheter som tar ansvar. NOAH og Norcem tar oppgaven med å overholde tillatelsene myndighetene har gitt oss svært seriøst, og begge bedriftene bruker mye ressurser på dette. Begge bedriftene legger også stor vekt på åpenhet omkring virksomhetene og alle dokumenter med relevant miljøinformasjon er offentlige.

Norge har et godt system for å sikre offentligheten tilgang til relevant informasjon og deltagelse i den pågående planprosess. Det vil bli presentert et omfattende materiale som belyser alle miljøspørsmål.

Som første skritt i den offentlige planprosessen har forslaget til planprogram vært på høring, og det vil også en konsekvensutredning bli. Gjennom administrativ og politisk behandling av planprogrammet setter myndighetene de endelige kravene til utredningens innhold. Ekspertisen som hentes inn til slike utredninger vet godt at deres arbeid vil bli nøye gjennomgått av alle som blir berørt.  

Motstandere av deponiplanene frykter at Grenland blir en dumpingplass for gift. Virkeligheten er at NOAHs prosess nøytraliserer miljøgiftene i en gipsmasse. Dette er en prosess som er utprøvd på Langøya i mere enn 20 år. Gipsen stabiliserer potensielle miljøfarlige stoffer som tungmetaller, og gjør at materialet enkelt og trygt kan håndteres og lagres. Fra vårt perspektiv er dette en prosess og en kompetanse man kan være stolt av, det er et meningsfylt arbeid som bidrar til å få farlige stoffer ut av kretsløpet på en trygg og god måte. Vi har stor tro på at slik virksomhet kan bidra til å bedre regionens omdømme ved at vi representerer en viktig del av den grønne industriutvikling som er på vei. Vi erkjenner at mangel på kunnskap om hva våre virksomheter faktisk gjør er vår «største fiende», og vi vil forsterke vår innsats på å formidle dette til omverden.

NOAH tar i dag i mot alunskifer til deponiet på Langøya. Alunskifer er i berggrunnen til store deler av Oslo-området, og reglene i dag sier at utgravde masser med alunskifer skal deponeres. Alunskifer er svakt radioaktivt og er en kilde til radongass. Hvorvidt gruvene vil være egnet til lagring av alunskifer vil bli kartlagt i konsekvensutredningen. La det imidlertid være klart; Norcem og NOAH vil ikke deponere masser som kan gi helsefare for våre ansatte eller våre omgivelser. Det har aldri vært aktuelt med lagring av andre radioaktive avfallsprodukter i dette deponiet, som noen har spekulert i.

Bystyret i Porsgrunn skal etter plan- og bygningsloven først godkjenne et planprogram, når utredningene er ferdige skal man behandle saken på nytt og legge reguleringsplan og konsekvensutredning ut på høring. NOAH og Norcem har lagt opp til at Miljødirektoratet skal ha avklart om de ut fra forurensningsloven vil tillate etablering av et deponi før bystyret får saken til endelig behandling. Det vil ikke skje før i 2016. Det vil være Miljødirektoratet som setter rammebetingelsene og eventuelt beslutter hvilke avfallstyper som kan mottas i Brevik.

Vi vil sende inn en søknad til Miljødirektoratet samtidig med at forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning oversendes Porsgrunn kommune. Både søknad til Miljødirektoratet og forslag til reguleringsplan vil bli innsendt før sommeren 2015.

Norcem og NOAH ser fram til å legge fram ytterligere fakta og dokumentasjon på deponiplanene og den øvrige reguleringsplanen som er foreslått. Vi vet at det er et stort informasjonsbehov rundt slike prosesser og vi vil fortsette vår nære dialog med naboer, politikere, myndigheter og andre berørte når konsekvensutredningen blir igangsatt, fullført og etter hvert lagt ut på høring.

Carl Hartman
Adm. dir. NOAH
David Verdu
Fabrikkdirektør, Norcem Brevik

Vetle Houg

Kommunikasjonssjef
Mob: 
+47 481 55 478
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge