Kunngjøring om oppstart av områdereguleringsplan

Endret råvareforsyning til Norcem Brevik med etterbruk av Dalen gruve til avfallsbehandlingsanlegg og deponi.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det skal igangsettes arbeid med områderegulering av Norcem sitt anlegg i Brevik inkludert Dalen gruve. Planarbeidet vil legge til rette for videre sementproduksjon ved importert av kalkstein, når det ikke lenger er kostnadsøkonomisk å fortsette gruvedriften. Videre vil muligheten for å benytte Dalen gruve til deponi for uorganisk farlig avfall bli vurdert, når gruvedriften er avviklet. Forslagsstillere for planarbeidet er Norcem AS og NOAH AS.

Planområdet reguleres i to nivåer, og planens avgrensning er forskjellig over og under bakken. Planområdets utrekning over bakken er ca. 770 daa. Utstrekning under bakken er ca. 3941 daa. (Planområdet under bakken er utvidet med ca 41 daa i sørøst i etterkant av første kunngjøring.) Kartskissen viser forslag til planavgrensning over og under bakken.

 
Planområder. Illustrasjon som viser planområdene både over og under grunnen.
Illustrasjon som viser planområdene både over og under grunnen.

Planområdet over bakken eies i dag i all hovedsak av Norcem, men også andre grunneiere vil være berørt. For mesteparten av planområdet er ikke tidligere utarbeidet reguleringsplan.

Som del av planarbeidet skal det utarbeides planprogram og konsekvensutredning for de planlagte tiltakene. Planprogrammet vil definere konsekvensutredningens innhold og det videre planarbeidet. Forslag til planprogram er lagt ut på Porsgrunn kommunens hjemmeside, og det er vedlagt på denne siden (se felt til høyre)

Bemerkninger vedrørende reguleringsarbeidet og planprogrammet bes rettet til Hjellnes Consult as v/ Øystein Gjessing Karlsen (ogk@hjellnesconsult.no), Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo, med kopi til Porsgrunn kommune, Planavdelingen, Postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn, – innen 26. september 2014.

Det legges opp til et eget folkemøte i Brevik før fristen går ut. Tid og sted vil bli kunngjort senere. Det vil bli informert om planprogrammet og planprosess på møtet.

Oppdatering: Folkemøtet avholdes torsdag 4. september kl. 18 i auditorium B113 ved Høgskolen i Telemark, Kjølnes. 

Jorunn Gundersen

KHMS-sjef
Tlf: 
35 57 22 05
Norcem AS
Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Nedlastning