Kundesenter

Under "Kundesenter" finner du informasjon om varer og tjenester inkl programvare (HETT'97) som Norcem tilbyr våre kunder og forbindelser.  Her finner du også gjør det selv-guider. 

Kontakt kristin.kvisvik@norcem.no dersom du lurer på noe, ikke finner det du søker eller har generelle spørsmål.

Gjør-det-selv

Brosjyrer som viser enkle mur- og støpeoppgaver du selv kan gjøre.

Mur selv (PDF, 1.02 MB)
Støp selv (PDF, 967.94 KB)
HETT'97 - Herdeteknologiprogram

Hett97 er et planleggingsverktøy som muliggjør simulering av temperatur og fasthetsutvikling i en konstruksjon. Dette er av stor betydning når man planlegger sine støpearbeider. I lange perioder av året vil temperaturen i store deler av landet være lavere enn 5 grader. Med et slikt klima er det nødvendig at man behersker betongarbeider ved så vel flere minusgrader som ved snø og isforhold. På den andre siden vil bygging av massive konstruksjoner kunne føre til kostbare løsninger for å hindre for høye temperaturer og temperaturgradienter.
Programmet tar hensyn til betongsammensetningens varme- og fasthetsutvikling, og betingelser på byggeplassen som konstruksjonstype, dimensjoner, forskalingstyper, lufttemperatur og vindforhold. Når de nødvendige opplysningene er lagt inn kan Hett97 hjelpe med å besvare en rekke spørsmål:

  • Når kan forskalingen rives?
  • Hva må eventuelt gjøres for å rive etter fremdriftsplanen?
  • Bør vi bruke en annen sementtype?
  • Bør vi bruke mer sement?
  • Bør betongtemperaturen økes?
  • Bør vi bruke en annen type forskaling?
  • Er det fare for at betongen fryser?
  • Bør betongen tildekkes?
  • Hvor lenge bør den i så fall være tildekket?
  • Vil det ved formriving være fare for opprissing?

Programmet er også et fint pedagogisk verktøy til bruk i undervisning i herdeteknologi.

Betongdatabasen i Hett97 ble oppdatert i januar 2017, med en ny betongsammensetning iht. Statens vegvesens håndbok R762, Prosesskode 2 (2015);  SV-Lavvarme med Anlegg FA sement og totalt flygeaskeinnhold på 40%.  Når «Betongdata» legges inn i programmet er det den totale bindemiddelmengden (sement+silika+flygeaske) som skal leges inn cellen for «sement + silika innhold». I tillegg har den oppdaterte versjonen en forbedret egenskapsutviklingen for Anlegg FA betongene, basert på nyere laboratorieforsøk og tilbakemeldinger fra brukere. For slanke konstruksjoner vil endringen knapt være merkbar, mens for massive konstruksjoner med nær adiabatisk temperaturutvikling vil temperaturstigningen bli noe høyere.
 

Klikk på linkene under for å starte installasjon av programmet. Passord for å åpne programmet er fra 1 mars 2018 , og i ett år fremover : 8741

  

Kontaktperson for spørsmål vedrørende Hett97 er  teknisk sjef Tom Fredvik

Nyhetsbrev
Norcems tradisjonsrike kundemagasin Cement Nå kommer i digital form fra og med desember 2016.

Norcem tilbyr nyhetsbrevet Cement Nå til kunder, forbindelser og sementinteresserte. Nyhetsbrevet distribueres med epost.
Meld deg på her!
Tidligere utgitte nyhetsbrev finner du her


 
CARGUS

Cargus er et nettbasert kvalitetsrapporteringssystem som er tilgjengelig for våre kunder via vår hjemmeside. Kunden kan her finne oppdatert kvalitetsinformasjon for de viktigste kvalitetsparametere som bindetid og sementfasthet. Informasjonen oppdateres en gang i døgnet. Informasjonene er basert på prøver av leveringsklar, skipet eller levert sement. De fleste dataene er basert på stikkprøve tatt under lasting av sementskip ved fabrikkene. Dato for prøvetaking samt destinasjonen (distrikts-silo) for båten er oppgitt.  Se forøvrig notat om Generell informasjon om sementkvalitet.
Bruk av Cargus
Dataene i Cargus kan gi en indikasjon om kvaliteten til sementen hos kunden, men må brukes med varsomhet av årsakene nevnt i Generell informasjon om sementkvalitet. Det er viktig å være klar over de begrensinger som gjelder. Kvalitetsdataene i Cargus er som tidligere nevnt stikkprøver av sement som i hovedsak er tatt ut ved lasting til skip fra fabrikk. En stikkprøve er ikke nødvendigvis representativ for hele skipslasten, og det vil senere i distribusjonsprosessen kunne skje en sammenblanding med tidligere skipslaster ved lossing på distrikts-silo og senere på kundens dag-silo. Dato som oppgis i Cargus er dato for lasting av sement på fabrikk. Brukeren av Cargus må ta hensyn til tidsforsinkelser. Det vil alltid ta noen dager å få fram kvalitetsdata, og i mange tilfeller vil kvalitetsdata ikke være tilgjengelig på det tidspunkt sementen losses. Lossedato er ikke oppgitt i Cargus, men opplysning om dette kan fås fra representant på Norcems lokal distrikts-silo. Kunden bør ikke se kun på den siste lasten, men bør i stedet vurdere de siste 2-3 lastene samlet for å ta høyde for sammenblanding av ulike leveranser. 
Fra tid til annen vil det kunne forekomme avvik. Rutinen i Norcem er at alle avvik skal kontrolltestes, dette for å utelukke feilmålinger. Av og til vil det derfor forekomme at enkelt verdier i Cargus vil kunne bli endret.

Cargus finner du herDu kan også kopiere denne linken inn i din nettleser: http://norcem.cargus.info/#/login

Kontakt Tor-Magnus Zachariassen hvis du ønsker mer informasjon om bruk av Cargus.

Kvalitetsdata

Norcems kvalitetsinformasjonssystem dekker konstruksjonssementene Norcem Anleggsement FA, Norcem Standardsement FA, Norcem Industrisement og Norcem Anleggsement.

Norcems hovedsementer er CE- og NS-sertifisert. Dette garanterer for at sementene tilfredsstiller sementstandardenes NS-EN 197 og/eller NS3086 krav til produktegenskaper. Norcems sementer er i tillegg tilpasset nasjonale særtrekk innenfor betongområdet. For at markedet skal kunne utnytte dette på en optimal måte, har Norcem lagt opp til en rapportering av produktegenskapene. Formålet er å gi brukerne av sement oversikt over hvordan produktegenskapene varierer innenfor de gitte selvpålagte grenseverdiene.

Systemet er bygd opp av to hovedelementer:
Deklarerte verdier
Kvalitetsdata
Kvalitetsinformasjonssystemet administreres av Norcem FoU. Spørsmål vedrørende kvalitetsinformasjonen kan rettes til stedlig salgsingeniør som håndterer saken overfor Norcem FoU eller direkte til Norcem FoU på telefon 35 57 20 00, telefaks 35 57 04 00 eller e-post: knut.kjellsen@norcem.no.

Brosjyrer og trykksaker

Norcem har publisert en rekke brosjyrer og trykksaker. Disse publiseres kun unntaksvis på papir; de fleste må lastes ned som pdf el.l.

Digitale artikler

PDF-filer

TiO-mix (PDF, 519.37 KB)
Industridekker (PDF, 1.3 MB)
Under trykk (PDF, 241.5 KB)
Herdeteknologi (PDF, 1003.62 KB)
Flytende Betonggolv (PDF, 941.98 KB)

Ytelsesdeklarasjoner

Nedenfor kan du søke etter ytelsesdeklarasjoner for våre produkter (DOP - Declaration of Performance). Deklarasjonene gjøres pr produksjonssted. 

Viser 1 - 19 av 19
Tittel Språk Produkt Selskap/fabrikk År/måned
Engelsk Norcem AS 2017/02
Norsk (bokmål) Kalksteinfiller Norcem Brevik 2015/10
Engelsk Slaggsement Norcem AS 2015/06
Norsk (bokmål) Kalksteinfiller Norcem Kjøpsvik 2015/02
Engelsk Norcem Standardsement FA Norcem Kjøpsvik 2015/02
Engelsk Norcem Standardsement FA Norcem Brevik 2015/02
Dansk Hvit sement Norcem AS 2014/11
Norsk (bokmål) Norcem Standardsement FA Norcem Brevik 2014/11
Norsk (bokmål) Norcem Standardsement FA Norcem Kjøpsvik 2014/11
Engelsk Norcem Anleggsement FA Norcem Brevik 2014/11
Norsk (bokmål) Norcem Lavkarbonsement Norcem Brevik 2014/10
Engelsk Norcem Lavkarbonsement Norcem Brevik 2014/10
Engelsk Norcem Industrisement Norcem Kjøpsvik 2014/10
Norsk (bokmål) Norcem Industrisement Norcem Kjøpsvik 2014/10
Engelsk Norcem Industrisement Norcem Brevik 2014/10
Norsk (bokmål) Norcem Industrisement Norcem Brevik 2014/10
Norsk (bokmål) Norcem Anleggsement FA Norcem Brevik 2014/10
Engelsk Norcem Anleggsement Norcem Brevik 2014/10
Norsk (bokmål) Norcem Anleggsement Norcem Brevik 2014/10