Områdeplan og konsekvensutredning

Oppdatering pr 6. februar 2015: Revidert planprogram ligger vedlagt. 

Norcem har varslet oppstart av arbeid med områdereguleringsplan og høring av planprogram. Dette som følge av endret råvareforsyning med etterbruk av Dalen gruve til avfallsbehandlingsanlegg og deponi.

Kalkstein er hovedråvaren i sementproduksjon. Fabrikken i Brevik startet opp med uttak fra dagbrudd i Dalen. På 1950-tallet ble dagbruddet på Bjørntvet igangsatt, og i 1960 gikk driften i Dalen inn under bakken. Bjørntvet vil fortsatt være kalksteinskilde i noen år, mens gruvedriften vil begrenses som følge av driften nå opererer 350 meter under fjordens overflaet.

Begrensningen på ressurstilgangen i Dalen og Bjørntvet innebærer at større volumer med kalkstein nå vil bli levert med båt fra andre lokaliteter i Norge, som Verdal i Nord-Trøndelag. Mottaksanlegget vil derfor ble oppgradert for å håndtere større volumer innkommende kalkstein samt større fartøyer. 

Norcem anser gruverommene som en ressurs. Geologien, størrelsen og beliggenheten til gruvegangene kan være godt egnet som deponi for farlig avfall. På bakgrunn av dette har Norcem sammen med NOAH gjennomført en test med prøvelagring av såkalt avfallsgips. Prøvelagringen ble gjennomført høsten 2013. Klikk her for dokumentasjon av prøvelagringen.

Selskapene varslet i juni 2014 om høring av planprogram for konsekvensutredning av avfallsbehandlingsanlegg og deponi. Når høringsfristen utløper (p.t. 28. oktober 2014) skal Porsgrunn kommune ta stilling til om konsekvensutredningen kan igangsettes.

Klikk her for "Kunngjøring om oppstart av arbeid med områdereguleringsplan og høring av planprogram"

Planområder. Illustrasjon som viser planområdene både over og under grunnen.
Illustrasjon som viser planområdene både over og under grunnen.