Karbonfangst ved Norcem Brevik: Viktig for klima, nullutslipp og samfunn

Norge og Norcem viser lederskap innen CO2-fangst og -lagring, og har samarbeidet tett med institusjoner og fagmiljøer om alt fra forskning og  konseptstudier til arbeidet med fullskala håndtering av denne helt nødvendige klimateknologien. Norcem Brevik er ett av tre mulige norske anlegg som kun er noen Stortingsvedtak unna realisering, og vi vil - dersom Stortinget velger oss - bli verdens første sementfabrikk med fullskala CO2-fangst. 

Verden har mange tusen energi- og industrianlegg som slipper ut store mengder CO2. For mange av dem er fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) den eneste løsningen for å bli utslippsfrie. Uten CCS er det urealistisk å nå målene i Parisavtalen. Norcem har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter, sett over et livsløpsperspektiv, innen 2030. For å oppnå visjonen må vi også klare å fange CO2 fra sementproduksjonen. 

Historikk

  • I 2013 startet et testforsøk hvor ulike teknologier ble prøvd på fabrikken. Dette prosjektet pågikk fram til 2017. 

  • På bakgrunn av testene ble det utarbeidet en mulighetsstudie for bruk av Aker Solutions aminteknologi. Rapport om dette ble lagt frem i mai 2015. Les mer her.

  • Olje- og energidepartementet la i juli 2016 frem sin mulighetsstudie for fullskala CO2-håndtering i Norge. Norcems prosjekt er et av tre fangst-prosjekter som er inkludert i studien. Les mer her

  • I Statsbudsjettet for 2017 blir det bevilget midler til videre utarbeidelse av fullskala CO2-fangstprosjekter.

  • Norcem Brevik søker og blir tildelt kontrakt for gjennomføring av konseptstudie. 

  • I Statsbudsjettet for 2018 foreslo Regjeringen å bevilge 360 millioner kroner til videre studier av fullskala demonstrasjons­anlegg for CO2-håndtering i Norge. Konseptstudiene skal blant annet optimalisere de tekniske løsningene, redusere risiko og gi sikrere kostnadsestimater. Målet for arbeidet er å ha utarbeidet et grunnlag for investeringsbeslutning høsten 2018.
Se vår film om hvordan vil vil gjøre våre betongprodukter karbonnøytrale sett i livsløpsperspektiv


 

Per Brevik

Direktør for alternativt brensel og bærekraft
Tlf: 
+47 22 87 85 00
Mob: 
+47 909 70 017
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Liv Margrethe Bjerge

Sustainability Manager Norway
Tlf: 
+47 22 87 85 00
Mob: 
+47 416 58 111
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge