Farge og fargeforskjeller på sement og flygeaske

Farge og fargeforskjeller på sement og flygeaske blir fra tid til annen et tema når det oppleves unormalt store fargeforskjeller på betongen. Denne artikkelen belyser hva som er naturlig fargevariasjon for et produkt og mellom ulike produkter fra samme fabrikk, og mellom samme produkt fra ulike fabrikker.  

Alle egenskapene til sement og flygeaske har en naturlig variasjon

Egenskapene til sement og flygeaske varierer innenfor visse variasjonsområder. Det er god forståelse for at dette er tilfelle for egenskaper som vannbehov, avbinding og fasthetsutvikling til sement, men det er nok mindre bevissthet på at dette også gjelder fargen. Det er fargeforskjeller mellom ulike sementer/flygeasker, og fargen vil kunne variere for en sement/flygeaske fra produksjon til produksjon.

Norcem Brevik har gjennom mange år systematisk målt farge/lyshet av produksjonsprøver, så her har vi et godt grunnlag for å kunne si hva som er typiske verdier og typisk variasjon. Fabrikkene i Kjøpsvik og på Slite har ikke hatt en slik prosedyre, så her har vi vesentlig færre målinger, men fra og med i vinter har laboratoriet i Brevik også målt på Norcem Standard FA sementene fra disse fabrikkene. I tillegg er det målt farge/lyshet på alle båtlastene med flygeaske som har losset på Slemmestad og Brevik i 2022.

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Lyshetsmålinger

Analysemetoden som benyttes er mer korrekt beskrevet en metode som måler lyshet. Resultatet som oppnås er en %-verdi som forteller hvor mye lys som reflekteres. 100% refleksjon betyr helt hvitt og 0% refleksjon er helt svart. 

Tabellen til høyre viser gjennomsnitt av lyshetsmålinger på ulike materialer. Standardavviket (gjennomsnittlig avvik fra gjennomsnittet) for målingene på sement fra Brevik i perioden fra 2016 er ca. 1,0. Standardavviket for de 19 flygeaskeprøvene fra 2022 er 2,3. 

Fabrikk/Produsent

Produkt

Produksjonsperiode

Lyshet (%)

 

Brevik

STD-FA

fra 2016

59,7

ANL-FA

fra 2016

56,5

IND

fra 2016

61,9

Kjøpsvik

STD-FA

fra januar 2022 (6 prøver)

61,6

Slite

STD-FA

fra februar 2022 (5 prøver)

63,9

Vliegasunie, Nederland

flygeaske

2022 (8 prøver)

62,4

Medcem, Tyrkia

flygeaske

2022 (8 prøver)

60,8

Eko Zec, Polen

flygeaske

2022 (3 prøver)

57,4

Lyshet på STD-FA sementene

Tabellen viser at rangeringen fra mørkest til lysest for Standardsement FA produsert på de tre fabrikkene er; Brevik, Kjøpsvik og Slite. Standardsement FA Slite skiller seg også litt ut med at fargen er mer gul/brun enn sementene fra Brevik og Kjøpsvik. Lyshetsforskjellene og fargeforskjellene illustreres i bildet til høyre, der sementene er presset flate mellom to glassplater.

Forskjellen mellom Standardsement FA Brevik og Standardsement FA Kjøpsvik er ikke større enn at rangeringen fra mørkest til lysest for noen produksjoner vil kunne være motsatt av det som er typisk.

Lyshet på sementene fra Brevik og flygeaske fra Nederland, Tyrkia og Polen

Tabellen viser at for de tre sementene produsert i Brevik så er Norcem Anleggsement FA mørkest, Standardsement FA i midten og Industrisement er lysest. Forskjellen mellom sementene er såpass stor at det med et standardavvik på 1,0 vil være svært sjeldent at ikke betong produsert med Industrisement blir lysere enn betong produsert med Standardsement FA, forutsatt at ikke andre faktorer påvirker fargen.

Bildet til høyre illustrerer lyshetsforskjellene mellom den lyseste og mørkeste flygeaskelasten som er mottatt i år, sammenlignet med typiske lysheter for sementene fra Brevik.

Lyshet på flygeaske fra de tre faste leverandørene vi har benyttet i år varierer fra det mørkeste i området rundt Anleggsement FA til det lyseste som er lysere enn Standardsement FA Slite. Det er relativt få målinger på flygeaske og et standardavvik som er ca. det dobbelte av sement, men målingene som er gjort i 2022 gir følgende rangering fra mørkest til lysest: 1) Eko Zec 2) Medcem 3) Vliegasunie.

Standardsement FA - en sammenligning

Flygeaskeytterpunkter og sementene fra Brevik– en sammenligning 

Konklusjon

Artikkelen belyser at det fra en produksjon til en annen vil kunne være fargevariasjoner for en sementtype produsert ved en gitt fabrikk. Det er derfor viktig å være klar over at farge er en egenskap som varierer innenfor visse variasjonsområder, på lik linje som de andre sementegenskapene varierer.