HeidelbergCements etiske retningslinjer for leverandører

HeidelbergCement krever at alle leverandører til selskapet og dets datterselskaper overholder prinsippene i våre etiske retningslinjer for leverandører og omsetter disse i praksis.

HeidelbergCement etiske retningslinjer for leverandører bygger på selskapets etiske retningslinjer og har til formål å oppfylle internasjonale standarder for sosial ansvarlighet SA 8000, standarden for miljø, ISO 14001 og prinsippene til ILO.

HeidelbergCements etiske retningslinjer for leverandører gjelder globalt og danner grunnlag for alle kontraktsforhold. Brudd på retningslinjene kan føre til at kontraktsforholdet avsluttes.

HeidelbergCements etiske retningslinjer for leverandører innebærer:

Arbeidsforhold/arbeidskraft
 1. Leverandørene skal ikke bruke barnearbeid i noen fase av produksjonen. Leverandørene skal følge ILO-konvensjonenes anbefalte minstealder for adgang til sysselsetting.
 2. Godtgjøring og fordeler skal være i samsvar med grunnleggende prinsipper for minstelønn, overtid og lovfestede fordeler.
 3. Det skal ikke forekomme noen form for tvangs- eller pliktarbeid, og de ansatte skal kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.
 4. Leverandører forventes å anerkjenne arbeidstakernes rett til organisasjonsfrihet og til å føre kollektive forhandlinger, hvor lovgivningen tillater det.
 5. Arbeiderne skal ha trygge og sunne arbeidsforhold som oppfyller eller overgår gjeldende standarder for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
Miljøstandarder
 1. Leverandørene skal ta hensyn til miljøet i sin virksomhet og overholde all relevant lovgivning i det aktuelle landet.
 2. Alle produkter og tjenester skal leveres slik at de oppfyller de miljø-, kvalitets- og sikkerhetskriteriene som er fastsatt i de aktuelle kontraktene, og de skal være sikre når de brukes på tiltenkt måte.
Forretningsetikk
 1. Forretningsvirksomheten skal utføres med integritet. Leverandører skal ikke gi eller tilby noen form for betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder til ansatte i HeidelbergCement eller tredjepart i den hensikt å påvirke måten den ansatte i HeidelbergCement eller tredjeparten utfører sine plikter på. På tilsvarende måte skal HeidelbergCement ikke gi eller tilby betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder til leverandører i den hensikt å påvirke måten leverandøren utfører sine plikter på.
 2. Menneskerettighetene skal respekteres. Trakassering eller diskriminering av ansatte aksepteres ikke i noen form. Dette omfatter blant annet kjønn, etnisk tilhørighet, hudfarge, religion, seksuell legning, uførhet eller alder.
Avsluttende bemerkninger
 1. Vi forventer at HeidelbergCements leverandører krever tilsvarende at deres leverandører overholder prinsippene i disse retningslinjene for leverandører, og at de kontrollerer at prinsippene overholdes i deres leveringskjede.
 2. Å sikre disse standardene er en langvarig lære- og utviklingsprosess. Vi vil sammen med våre leverandører arbeide for at prinsippene overholdes og vil kontinuerlig gjennomgå og revidere dem ved behov.