Norcem lager mulighetsstudie om CO2-fangstanlegg

Gassnova og Norcem har skrevet avtale om gjennomføring av en mulighetsstudie. Denne studien vil gi et detaljert bilde av hva det innebærer å bygge et fullskala fangstanlegg for CO2 på sementfabrikken i Brevik.

Norcem har siden 2013 testet ulike teknologier for CO2-fangst på fabrikken i Brevik. Av de fire teknologiene som er testet, er teknologien fra Aker Solutions den mest modne. Med bakgrunn i testresultatene og tilgjengelig teknologi er derfor Aker Solutions løsning valgt i mulighetsstudien.

Gassnova, gjennom Climit-programmet, har bidratt med hovedfinansieringen av testprosjektet, og det er Gassnova som nå finansierer mulighetsstudien.

400.000 tonn kan fanges

Mens testprogrammet har hatt fokus på selve fangstteknologien, skal mulighetsstudien se nærmere på alle andre forhold som må på plass med et eventuelt fullskala-anlegg. Det skal blant annet undersøkes mer om hvordan fangstanlegget skal integreres med eksisterende fabrikk, hvordan CO2 skal håndteres og mellomlagres for videre transport, kostnader skal gjennomgås, gjennomføringsplan skal granskes, og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet skal kartlegges i større detalj.

– Mulighetsstudien vil gi et beslutningsgrunnlag for et fullskala fangstanlegg, et grunnlag som er svært viktig både for myndighetene, HeidelbergCement og for Norcem. Basert på testene anslår vi at det er mulig å fange cirka fire hundre tusen tonn CO2, noe som tilsvarer omtrent halvparten av fabrikkens utslipp, opplyser Per Brevik, direktør for bærekraft og alternative brensler i HeidelbergCement.

Mange parter deltar

I mulighetsstudien vil Norcem samarbeide med flere eksterne partere; Aker Solutions, FL Smidth, Norconsult og Høgskolen i Telemark. Mulighetsstudien vil bli igangsatt umiddelbart, og en sluttrapport skal overleveres i mai neste år.

– Studien vil være nok et skritt i retning av en realisering som det har blitt brukt store ord om. Som industribedrift og leverandør av sement til byggemarkedet ønsker vi å vise at fangst av CO2 er mulig – og det er også et ledd i vår visjon om null karbonavtrykk fra betongprodukter sett i et livsløpsperspektiv, sier Per Brevik.

Per Brevik

Direktør for alternativt brensel og bærekraft

HeidelbergCement Norway AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge