Svovelrens for NOK 110 mill

I Kjøpsvik har Norcem investert totalt NOK 111 millioner i et nytt anlegg for svovelrensing. Målene for anlegget er først og fremst å overholde driftstillatelsen, og dessuten redusere utslippet med over 96,5%.

I Kjøpsvik er den nye fabrikkpipa i glassfiber  oppe, og i mars ble røyken ledet over i denne. Norcem er nå inne i en innkjøringsfase av selve renseanlegget, som startet 8. mai.

Bakgrunn
Ved kontroll fra forurensningsmyndighetene ble det i 2015 notert et avvik på for høyt svovelinnhold i avgassene fra fabrikken. Konsentrasjonsgrense for svovelutslipp var på 400 mg/Nm3 pr. døgn, som av og til ble overskredet. Årsaken er at en i kalksteinsbruddet kom inn i et område med mer svovel i råstoffet. 
Avviket kan lukkes når det nye renseanlegget kommer permanent i drift. Så langt har Norcem Kjøpsvik erfart svært god renseeffekt på SO2-utslippene, som viser en reduksjon på langt over 90%. I prosjektperioden har Norcem fått forhøyet utslippsgrensen til 500 mg/Nm3 for å unngå for mange avvik mot tillatelsen, men når nytt renseanlegg kommer i drift vil kravene strammes inn til 50 mg/Nm3. – Denne grensen ser vi ingen problemer med å overholde så lenge renseanlegget er  i drift, sier prosess- og miljøsjef Annika Steien.

 Nytt renseanlegg

Det har vært en omfattende prosess for å finne fram til den beste og mest miljøvennlige løsningen for rensing av svovel. Vi endte opp med et såkalt «sjøvannscrubber-anlegg»  som det finnes et tjuetalls anlegg av fra før i Norge, forteller Steien.  Scrubbing vil si at en vasker ut svoveldioksid i avgassene fra fabrikken med sjøvann. SO2  (svoveldioksid) vaskes ut av røyken og omdannes til SO4 (sulfat) som går tilbake til sjøen. Sulfat er en naturlig bestanddel i sjøen, og det tilførte sulfatet spres raskt i den dype fjorden som har stor vanngjennomstrømming. I sjøvann er saltinnholdet om lag 3,5 %, hvorav sulfat utgjør 7,7 % i snitt av saltet. pH og O2 vil også være lavere i utslippspunktet til sjø, men forventes innblandet i sjøvannet etter få meter.
Fordelen med valgt teknologi er at det er en forholdsvis ukomplisert prosess, med få maskiner (3 sjøvannspumper og en boosterventilator), og et relativt lite fotavtrykk på et ellers så inneklemt fabrikkområde. Ulempen med anlegget er at det er kostbart. Kraftforbruket vil også øke ved fabrikken, men det forsvares lett ved at rensingen blir miljømessig god så vel for luften som i sjøen.

Den 79 meter høye pipa under bygging. (83 meter over havet)
Pipa er i glassfiber for å unngå korrosjon.

Finansiering
Norcem/HeidelbergCement har investert 60 millioner i egenkapital for å få det nye renseanlegget. De øvrige 51 millionene er det søkt om og innvilget fra Prosessindustriens Miljøfond. Dette miljøfondet er bygd opp gjennom innbetalinger i form av SO2-avgift fra foretak som forurenser med svovel. Det innvilgede tilskuddet gjorde utbyggingen av renseanlegget mulig. 

Barnesykdommer

Etter at renseanlegget startet i mai, har imidlertid fabrikken erfart en del forhold som må utbedres. Lekkasje på returlinjen og dårlig forankring av sjøvannsrøret på havbunnen har medført at renseanlegget ble stoppet i midten av juni.  Det er i skrivende stund usikkert eksakt når renseanlegget vil starte igjen. Norcem har anledning til å kjøre uten det nye renseanlegget ut 2019. Fra 01.01.2020 inntrer strengere krav til utslipp av SO2 i røygassen, men Annika Steien regner med at anlegget vil være oppe å gå igjen med god margin innen den tid. Norcem avventer nå en tids- og handlingsplan fra leverandøren av anlegget.

Annika Steien

Prosess- og miljøsjef

Norcem AS Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Norge