HMS og viktigheten av risikovurdering: Hva kan gå galt?

Risikovurdering er et viktig grunnlag i det systematiske HMS-arbeidet, og helse og sikkerhet er av høyeste prioritet og fokus igjennom hele organisasjonen. 

For å kunne oppnå vårt mål om null skader og uønskede hendelser i Norcem, er det viktig å være kompetent i å vurdere og håndtere risiko. Derfor jobber vi mye med å øke kompetansen på dette området, som er en kontinuerlig prosess for å holde risikonivået så lavt som mulig. Dette gjelder våre egne ansatte, men også våre leverandører og underleverandører skal ha en standard på HMS i henhold til lover og forskrifter. 

Risikostyring

For å kartlegge risiko og sørge for god håndtering av disse gjøres ikke kun fordi det er et krav, men for å sikre at hverken, liv, verdier, data, omdømme etc går tapt. Risikostyring handler om å være i forkant av hendelser. Før man skal utføre en oppgave er det viktig å sette av tid til en risikovurdering. For å kunne vurdere selve risikoen og gjøre prioriteringer i arbeidet med å redusere risiko må man spørre seg:

 • Hva kan galt?
 • Hvor ofte kan det skje?
 • Hva er konsekvensene hvis det skjer?

Ett av Norcems HMS mål er å øke bevisstheten om risikoer, styrke kompetansen og minimere risikoen ved risikostyring. Ved implementering av dette og optimalisering av ulike verktøy og tiltak, skal vårt arbeid utføres så trygt som mulig på stedet for egne ansatte, besøkende, transportører og leverandører. 

I Norcem anvender vi ulike verktøy for å kartlegge risiko og for å redusere den. Noen av våre viktigste verktøy er: 

 •     Dokumentert opplæring
 •     Sikker jobb analyse (SJA) skal gjennomføres ved enhver ikke-rutinemessig oppgave for å sikre at farene blir identifisert og kontrollert
 •     Stopp-kort – som er en ad-hoc risikovurdering som avgjør om en risiko er under kontroll   
 •     Avviksrapportering og avviksbehandling 
 •     ROS-analyser 
 •     Sikkerhetssamtaler
 •     5S – som handler om standardisert opprydning på våre områder og arbeidsplasser 
 •     Følger ulike prosedyrer og retningslinjer som sikkert arbeid i høyden
 •     Bruker verneutstyr som kreves av risikovurderingen

Vi kan alle påvirke antall skader eller hendelser ved å ta et ekstra minutt før vi går inn i en situasjon, operasjon eller område. Ved å gjøre det skaper man den nødvendige sikkerheten for å håndtere mulige farer og risikoer. 

Vi går inn i en tid med økt aktivitet og noe inntak av sommervikarer. Dette gjør at man må være ekstra oppmerksom og ha fokus på å ta vare på hverandre.