CO2-fangstprosessen

Fra pipene på verdens kullkraftverk, gasskraftverk og industrianlegg strømmer røykgass som inneholder store mengder av den luktfrie og usynlige klimagassen CO2. Gassen oppstår særlig som følge av forbrenning av fossile brensler (kull, olje og gass), men også som et resultat av sementproduksjon.

For å forhindre farlige klimaendringer på kloden vår, må CO2-utslippene ned. Samtidig vil verden være avhengig av kull, olje, sement og gass i mange tiår framover. Derfor trengs teknologi for å fange og lagre CO2. 

Fjerning av CO2 fra store utslippskilder omtales gjerne som CO2-fangst. Det finnes flere teknologiske løsninger for å fange CO2,og flere er under utvikling. Teknologier er tilgjengelige og i bruk dag.  Dagens modne teknologi er opprinnelig utviklet for andre formål og har vist seg kostbare anvendt som klimatiltak. Det er behov for videre teknologiutvikling slik at kostnader kan reduseres. 

For å gi en forståelse av hva CO2-fangst fra en sementfabrikk faktisk innebærer, har vi laget en enkel animasjonsfilm.

Aker Solutions skal gjennomføre selve fangsten.

Statoil skal transportere og lagre den fangede gassen. 

Gassnova skriver:

"FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), som består av eksperter og forskere fra hele verden har anbefalt å holde jordas gjennomsnittlige temperaturøkning på under 2 grader C sammenliknet med førindustrielt nivå for å unngå skadelige og uønskede klimaendringer. Da må konsentrasjonen av COi atmosfæren holdes under 450 ppm (parts per million).De menneskelige utslipp av COkommer først og fremst fra kraftproduksjon basert på fossil energi (kull, olje og gass) og ved utslipp fra industrivirksomhet. Energietterspørselen i verden øker. Landene i de nye økonomiene og den tredje verden vil løfte velferden for sin befolkning. Til det trengs det energi. Vi må derfor ta i bruk teknologi for å redusere våre CO2-utslipp. 

Vi har dårlig tid. Teknologiutvikling er et langsiktig løp. Vi arbeider for å begrense oppvarmingen av jordkloden vår, slik at den kan forbli beboelig for fremtidige generasjoner."