Reguleringsplan

Her vil du finne samlet informasjon om reguleringsplan og konsekvensutredning.

Merk at forslaget til reguleringsplan ble endret som følge av vedtak i Porsgrunn bystyre 5.3.2015, hvor deponidelen ble tatt ut.

høst 2013Testprogram for lagring av avfallsgips i gruve
26. juni 2014

Varsel om oppstart med områdereguleringsplan og høring av forslag til planprogram
Alternativ 0+ (nedtrapping av gruvedrift og økt inntak av kalkstein over kai) og
Alternativ 1 (som 0+, samt ny virksomhet med mottak, behandling og sluttdeponering av uorganisk farlig avfall i Dalen gruve)

medio oktober 2014Avsluttet høringsperiode
5. mars 2015Vedtak i Porsgrunn bystyre. Alternativ 1 utgår, mens Norcem kan fortsette arbeidet med 0+
24. september 2015Varsel om endret planavgrensing for Dalen næringsområde. Offentlig høring fram til 21. oktober 2015.
17. november 2015Forslag til reguleringsplan og konsekvensanalyse. Dokumenter oversendt kommunen.
10. mars 2016Porsgrunn bystyre godkjenner Norcems forslag til områderegulering.
Bakgrunn
Kalkstein er hovedråvaren i sementproduksjon. Fabrikken i Brevik startet opp med uttak fra dagbrudd i Dalen. På 1950-tallet ble dagbruddet på Bjørntvet igangsatt, og i 1960 gikk driften i Dalen inn under bakken. Bjørntvet vil fortsatt være kalksteinskilde i noen år, mens gruvedriften vil begrenses som følge av driften nå opererer 350 meter under fjordens overflate.

Begrensningen på ressurstilgangen i Dalen og Bjørntvet innebærer at større volumer med kalkstein nå vil bli levert med båt fra andre lokaliteter i Norge, som Verdal i Nord-Trøndelag. Mottaksanlegget vil derfor ble oppgradert for å håndtere større volumer innkommende kalkstein samt større fartøyer. 

Jorunn Gundersen

KHMS-sjef
Tlf: 
35 57 22 05
Norcem AS
Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Vetle Houg

Kommunikasjonssjef
Mob: 
+47 481 55 478
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
Norge