Deponisaken

Norcem og NOAH la i 2014 fram planforslag for områderegulering for økt inntak av kalkstein over kai, samt ny virksomhet med mottak, behandling og sluttdeponering av uorganisk farlig avfall i Dalen gruve. Bystyret i Porsgrunn kommune gjorde vedak 5. mars 2015 om å gå videre med reguleringsplanen for kalksteinsmottak, men tok ut deponidelen fra planforslaget.

Deponisaken er følgelig ikke lenger til behandling hos Porsgrunn kommune, men er nå hos statlige myndigheter. Nedenfor vil du finne en oversikt over saksgangen i deponisaken samt annet relatert innhold. Saksdokumenter vedrørende planforslag og reguleringsplan for økt inntak av kalkstein finner du her

3. mars 2015Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet vurdere behov for et nytt deponi for farlig avfall
5. mars 2015

Bystyret i Porsgrunn kommune stanser arbeidet med planprogram og konsekvensutredning av deponi. Følgende formulering vedtas: 

  1. Norge må ta ansvar for de avfallsstoffene som vi produserer på en bærekraftig måte. For å få en helhetlig avfallshåndtering forventer Porsgrunn kommune at staten etablerer en nasjonal plan for håndtering av farlig avfall og oppsirkulering av avfallsressurser.
  2. Planprogram for etterbruk av Dalen gruve avfallsbehandlingsanlegg og deponi stanses.
  3. Planprogram for endring av råstofftilgang til Norcem fortsetter.
20. mars 2015Miljødirektoratets tilbakemelding på vurdering av deponeringskapasitet.
19. juni 2015

Miljørisikovurdering - Underjordisk deponering av farlig avfall i Brevik. Rapport utarbeidet av NGI for NOAH AS og Norcem AS, og oversendt Miljødirektoratet.

21. august 2015Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøker Norcem Brevik.
17. desember 2015Klagenemnda for miljøinformasjon gir Norcem og NOAH fullt medhold i klagesak fra Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik. 
2. mai 2016

Miljødirektoratet avgir rapport med vurdering av 12 lokaliteter som kan være egnet som deponi av farlig avfall. Direktoratet peker på 4 egnede lokaliteter i en egen rapport, samt et eget dokument vedrørende Brevik.

Klima- og miljøministeren ber om innspill til utredningen, med frist 3. juni.

11. mai 2016Folkemøte om deponi i regi av Norsk Industri og LO. (Langesund)
7. juni 2016Klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøker Norcem Brevik.
4. juli 2016Klima- og miljøministeren ber om utdypende informasjon fra de fire kommunene med egenede lokaliteter. 
12. desember 2016Klima- og miljøministeren vil gjøre en statlig konsekvensutredning av deponi i Brevik.

Nedlastinger

Vetle Houg

Kommunikasjonssjef
Mob: 
+47 481 55 478
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
Norge