Norcem Brevik

Norcem Brevik har en årsproduksjon på omlag 1,2 millioner tonn sement og har ca 180 ansatte. Fabrikken ligger i Brevik i Porsgrunn kommune i Telemark.

Norcem Brevik er blant de ledende sementfabrikker i Europa på bruk av alternative brensler. De alternative brenslene er basert på avfall fra husholdninger og industri, samt brensel basert på farlig avfall. Bruk av alternative brensler gir stor samfunnsnytte ved at energien gjenvinnes, samtidig som skadelige stoffer destrueres i den høye temperaturen. Askerester inngår som en naturlig del av sementproduktene.

Norcem Brevik het fram til 1968 Dalen Portland Cementfabrik AS, og fabrikken ble startet opp i 1916. Les mer om fabrikkens historie her.

Fabrikken og miljøet rundt oss

Vi driver en prosessindustri og vi erkjenner at vår virksomhet kan høres, synes og føles for våre omgivelser. Under finner du snarveier til noen viktige informasjonskilder.

  • Materialregnskap og utslipp: Her finner du en oversikt over hva vi forbruker av råvarer og brensler, og hva vi slipper ut fra våre fabrikkpiper
  • Bærekraftsrapportering. Vi har et eget nettsted med informasjon og data fra vårt bærekraftsarbeid i HeidelbergCement Northern Europe. Her finner du også en egen oppsummeringsrapport på norsk.
  • Klageskjema. Har du observert hendelser eller episoder som du ønsker å klage på eller rapportere? Da kan du registrere dette i vårt klageskjema.
  • Luftkvalitet i Brevik. Klikk her for å se data fra luftkvalitetsmålingen på Furulund

Arbeid med reguleringsplan for Norcems område

Råvaresituasjonen til fabrikken er i endring, og i framtiden vil en mindre del av kalksteinen til sementproduksjonen bli hentet opp fra gruven under fabrikken og Eidangerfjorden. Norcem har med bakgrunn i dette igangsatt en områderegulering. Reguleringsplanen omhandler endret bruk av kaiområder som følge av økt volum av kalkstein levert med båt.

Som følge av vedtak i Porsgrunn bystyre 5. mars 2015 er de deler av reguleringsforslaget som omhandlet bruk av gruvene som deponi tatt ut. 

Mer informasjon om reguleringsplanen og deponiplanene finner du her.

Norcem Brevik. Blå himmel og grå betong.

Norcem og HeidelbergCement gjennomfører i 2013–2017 et unikt karbonfangstprosjekt ved sementfabrikken i Brevik. Fire ulike teknologier for karbonfangst blir testet. 

Les mer om karbonfangstprosjektet her.

Sikkerhetsinformasjon

Last ned vår sikkerhetsinformasjonsbrosjyre for Norcem Brevik og Renor Brevik.

Sikkerhetsinformasjon (PDF, 2.03 MB)

Norcem Brevik

Adresse: Setreveien 2, 3950 Brevik
Tlf: 35 57 20 00
Epost: brevik@norcem.no

Facebook-logo.

Følg oss på Facebook så blir du oppdatert på nyheter og annet som skjer på Norcem Brevik!

 

Kontaktpersoner:

Fabrikksjef:

Trond Kaasa
Driftssjef:Tor Gautestad
HMS-sjefJorunn Gundersen
Gruvesjef:Trond Kaasa
Produksjonssjef:Tarald Syvertsen
Personalsjef:Randi Kleven